Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Om vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Det kan handla om särskilda boenden, personlig assistans, hemvård och hemsjukvård eller hemservice, det vill säga hjälp med inköp, städning, tvätt och fixartjänst. 

Förvaltningens uppdrag kan delas in i tre verksamhetsområden:

 Omsorg och vård om äldre och personer med funktionsnedsättningar.
I omsorgen ingår särskilda boenden för äldre inklusive korttidsvård, hemvård, hemservice och anhörigstöd. Verksamheten styrs av socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

• Insatser enligt lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS).
I LSS-verksamheten ingår särskilda boenden för barn och vuxna, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, dagliga verksamheter, personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, stödfamilj samt avlösarservice i hemmet.

• Utåtriktat och förebyggande arbete för att utveckla aktiviteter och resurser.
Området innefattar träffpunkter, dagverksamheter, förebyggande hembesök, frivilligverksamhet och medverkan i samhällsplanering.

Förvaltningen har cirka 2 300 anställda och leds av förvaltningschef Britt-Marie Börjesson.

Så ser fördelningen av vård- och omsorgsförvaltningens kunder i Helsingborgs stad ut:

o70

7079

8089

o90

Statistik-LSS